List of 2009-11 batch

Sr. No. Roll No. Name
1. 600961001 Aditya Chopra
2. 600961002 Ajaypal Singh Dhillon
3. 600961003 Amandeep Kaur
4. 600961004 Anil Singh
5. 600961005 Anshul Tuteja
6. 600961006 Avtar Singh
7. 600961007 Harpreet Singh Bhatia
8. 600961008 Hem Pushp Mittal
9. 600961010 Manish Tikyani
10. 600961011 Manjeet Singh
11. 600961012 Naveen Kumar
12. 600961013 Nupur
13. 600961014 P. Mohan Kumar
14. 600961015 Pardeep Kumar
15. 600961016 Parul Trivedi
16. 600961017 Puneet Bhardwaj Dhammi
17. 600961018 Sandeep Kumar
18. 600961019 Shiva Agrawal
19. 600961020 Simran Kaur
20. 600961021 Sunil Udvanshi
21. 600961022 Tanveet Kaur
22. 600961023 Vivek Singh
23. 600961024 Wazir Singh
24. 600961025 Deepika Ghai
25. 600961026 Sunny