List of 2013-15

Sr. No. Roll No. Name
1. 601461001 ABHISHEK
2. 601461002 AKASH
3. 601461003 AKRITI
4. 601461004 AKSHI
5. 601461005 ANKIT
6. 601461006 ANKUSH
7. 601461007 ARINDAM
8. 601461008 GAURAV
9. 601461009 GEETA
10. 601461012 MAYANK
11. 601461013 NAVEEN
12. 601461015 NEHA
13. 601461016 NIKHIL
14. 601461017 PEEYOOSH
15. 601461018 PRASHIT
16. 601461019 PRIYANKA
17. 601461021 ROHIT
18. 601461022 SAHIB
19. 601461024 SHILPA
20. 601461025 SHURTI
21. 601461026 JAGRUT
22. 601461027 SOUMEN
23. 601461029 SOURABH
24. 601461030 VISHALI